Esquerda
6 routes on 1 topo
Central
7 routes on 6 topos
Direita
0 route on 1 topo
Parking space
Pedreira do Garcia
General marker for the crag